Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven 15 jaar bewaard (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, meestal 'natuurgeneeskundige behandeling'
  • de kosten van het consult